Vedtægter

§1 stk.1. Navn

Foreningens navn er ”Bølshavn Borgerforening”. Foreningen er stiftet den 21. oktober 2006

Stk.2. Målsætning for Bølshavn Borgerforening.

Foreningen, der er upolitisk, har til formål:
A) at arbejde for og varetage fælles lokale interesser for borgere i Bølshavn og nærområde.
B) at rådgive og vejlede myndigheder i forhold, der angår Bølshavn og nærområde.
C) at medvirke aktivt til at fremme arrangementer, der tjener til oplysning, styrkelse af socialt sammenhold og almen underholdning i samarbejde med områdets øvrige organisationer.

§2 stk.1. Adresse

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§3 stk.1. Medlemskab

Adgang til medlemskab af foreningen har enhver person over 18 år, som ejer en matrikel i foreningens område eller er registreret som havnepladslejer.
Bestyrelsen/generalforsamlingen kan dispensere for medlemskab, såfremt der måtte være forhold, der taler herfor.

Stk.2. Indmeldelse
Indmeldelse i foreningen skal ske ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.

Stk.3. Udmeldelse. 
Udmeldelse af foreningen skal ske ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer.

Stk.4. Gyldighed 
Medlemskabet er først gyldigt, når man har betalt kontingent og kan fremvise en kvittering.

Stk.5. Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter kontingent på den årlige generalforsamling. Stk.5.1 Kontingent opkræves forud for hvert regnskabsår.

§4 Generalforsamlingen 

Stk.1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt ”lørdag i uge 42”. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 30 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Stk.3.
Møde og stemmeret har de medlemmer der senest ugedagen forinden har betalt skyldig kontingent.

Stk.4.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Der kan brevstemmes. Stemmen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk.5 Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1 Valg af dirigent.
2 Formandens beretning.
3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4 Valg til bestyrelsen.
5 Valg af to suppleanter.
6 Valg af revisor.
7 Valg af revisorsuppleant.
8 Indkomne forslag fra medlemmerne.
9 Fastsættelse af kontingent.
10 Eventuelt.

Stk.6. Forslag fra medlemmerne
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk.6.1 Vedtægtsændringer
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før den ordinære generalforsamling.

Stk.7. Dirigenten 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges blandt de menige medlemmer.

Stk.8. Beslutningsdygtighed 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte.

Stk.8.1
Generalforsamlingen træffer beslutninger og foretager personvalg ved almindelig stemmeflertal. Vedr. vedtægtsændringer se § 8.
Ved stemmelighed ved personvalg foretages omvalg. Er der stadig stemmelighed foretages lodtrækning mellem de personer, der opnåede samme stemmetal.Ved stemmelighed i sagsspørgsmål skal der foretages ny afstemning. Er der stadig stemmelighed, bortfalder forslaget.
Der holdes skriftlig afstemning, hvis 1 medlem kræver det.

Stk.8.2
Hvert medlem har 1 stemme.

§ 5 Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når ¼ af medlemmerne forlanger det ved en skriftlig begrundet anmodning til formanden.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 45 dage efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk.2. Inkaldelsesfrist

Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 30 dage.

§ 6 Stk.1 Foreningens daglige ledelse

Den daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer.

Stk.1.2 Bestyrelsen 
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således, at der i lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år.

Stk.1.3
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleant må ikke
være medlem af bestyrelsen.

Stk.1.4
Bestyrelsen kan i påkommende tilfælde supplere sig selv og kan nedsætte ad hoc udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver indenfor foreningen.

Stk.2.
Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdes konstituerende bestyrelsesmøde. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk.2.1
Formanden og kassereren kan som bestyrelsesmedlem ikke være på valg samtidig.

Stk.3
Formanden – eller i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsesmøder. Indkaldelsen skal ske skriftligt.

Stk3.1
Bestyrelsesmøder kan indkaldes hvis 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk.3.2
Der skal minimum afholdes 1 møde om året.

Stk.4.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§7 Økonomi, regnskab og revision 

Stk.1. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår går fra den 1. september til 31. august. Stk.2. Ansvar
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.
Bestyrelsen hæfter for foreningens midler.

Stk.3. Kasserer
Regnskab og medlemsregister føres af kassereren. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab på den ordinære
generalforsamling

Stk.3.1
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk.4.
Regnskabet skal til enhver tid, på revisorens forlangende, fremlægges til gennemsyn.

§8 Vedtægtsændringer

Stk.1.
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en ordinær generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2.
Det vedtagne ændringsforslag sættes på dagsordenen og genfremsættes på næstfølgende ordinære generalforsamling til endelig vedtagelse / forkastelse ved almindelig stemmeflertal.

Stk.3.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages endeligt på.

§9 Opløsning af foreningen 

Stk.1
Opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 flertal på 2, hinanden følgende, generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2
Ved opløsning af foreningen må eventuelle midler kun anvendes til egnens velfærd.