2019 Referat

  1. Vibeke Møller Jensen valgtes til dirigent. Hun startede med at konstatere at der var lovlig indkaldt.
  2. Formandens detaljerede beretning blev enstemmigt godkendt. (Beretningen kan læses et andet sted på hjemmesiden).
  3. Regnskabet blev fremlagt af Henning og godkendt uden spørgsmål. Eneste anmærkning fra revisoren Torben er at det er fyldestgørende.
  4. Jan og Jacob blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.
  5. Som suppleanter til bestyrelsen blev Mogens Dam og Stig Fjording genvalgt.
  6. Til revisor posten blev Torben Pind genvalgt.
  7. Finn Kruse blev genvalgt til revisor suppleant.
  8. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
  9. Kontigentet på 150 kr. pr. husstand pr. år blev vedtaget uændret.
  10. Eventuelt: Søren Tøgersen foreslog at foreningen lavede en officiel medlemsliste. Flere tvivlede på at det var lovligt. Bestyrelsen under søger om der kan findes en løsning

.             Knud spørger om båden (vraget) aldrig bliver fjernet. Jacob var vidende om at noget var i gang. En vittig sjæl foreslog, at vi kunne lægge det op ”skansen”, så

kommer kommunen nok og fjerner det, ligesom de fjernede røret til juletræet.

Knud påtalte at p pladsen, over for Jan, trænger til vedligehold. Jacob tror at det er svært at gøre noget ved.

 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. Der var mødt 52 personer op, hvilket er rekord mange.

 

Efter generalforsamlingen var der foredrag om udgravningen på Sorte Muld. Claus Thorsen holdt et yderst interessant og fangende foredrag. Man kom til at tænke: ”Hvis alle var så glade og bidt af deres arbejde, ville vi være et lykkeligere samfund”.

 

Medens der blev ryddet op, holdt bestyrelsen et kort konstituerings møde, som resulterede i at alt er uændret:.

Formand Jacob

Næstformand Jan

Kasserer Henning

Sekretær Allan

Bestyrelsesmedlem Morten

 

Med venlig hilsen Allan Ploug