2020 Referat

Referat fra generalforsamlingen i ”Bølshavn borgerforening” d. 14/20 2020.

Pga. dobbelt booking blev arrangementet , i sidste øjeblik, flyttet til det gamle plejehjem i Øster Marie.

1: Karl Ilsø blev valgt til dirigent. Han startede med at konstatere, at der var indkaldt rettidigt så generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2: Formand Jacob Jensen fremlagde sin beretning, både skriftligt og mundtligt. Den meget detaljerede beretning blev godkendt med applaus.
(Beretningen kan ses andet sted på hjemmesiden)

3: Henning fremlagde årets regnskab, der blev enstemmigt godkendt. Der var ingen anmærkninger, fra hverken salen eller revisoren Torben.

4: På valg til bestyrelse var Henning, Morten og Allan. De blev alle genvalgt.

5: Mogens og Stig blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

6: Torben blev genvalgt til revisor.

7: Finn blev genvalgt til revisor suppleant posten.

8: Kontigentet på 150 kr. pr. år, blev enstemmigt, fastsat til det samme næste år.

9: Under punktet ”eventuelt” blev der drøftet følgende:
a: Finn henstillede, at man brugte hjemmesiden noget mere. Det lovede formanden, at han ville gøre.
b: Jens Peter og Finn oplyste, at der findes nogle gamle servitutter, for noget af Bølshavn der hedder ”Bølshavns frihed”. Efter en noget uklar drøftelse , fik referenten det indtryk, at Jens Peter og Finn
ønskede, at bestyrelsen skulle overholde de gamle servitutter. Meget få til stede værende havde hørt om ”Bølshavns frihed”. Jens Peter ville sørge for at vi alle får et eksemplar af ”Bølshavn
frihed”. Formanden henstillede at Jens Peter mailede sine spørgsmål til ham.
c: Allan spurgte til toilet sagen. Hvem driver projektet? Jacob oplyste, at det er havnens bruger råd der skal hyre en arkitekt. Der er i første omgang afsat 20.000,00 kr. af havnens kommunale rådigheds beløb til skitse, projektering og ansøgning af byggetilladelse.

10: Formanden takkede for den store deltagelse trods corona.

Efter den tørre generalforsamling , havde foreningen fået Lars Christiansen fra Allinge til at underholde, med sine Bornholmske sange og morsomme historier.
Det var virkelig underholdende. Men bornholmsk er et svært sprog

referent Allan Ploug