Referat 2021

Referat at generalforsamlingen 2021.

Foreningen har 85 medlemmer (næsten 100% ), og der var mødt ca 40 personer op.

Vibeke Møller Jensen blev valgt til dirigent.


Hun konstaterede at indkaldelsen var lovlig, og at vi var beslutnings dygtige.


Formanden aflagde sin detaljerede beretning. Imponerende at der alligevel kan siges så meget ,i et år med corona og meget er nedlukket. Beretningen findes andet sted på hjemmesiden. Efter lidt uddybende spørgsmål, blev beretningen enstemmigt vedtaget.


Da kaseren Henning var arbejdsramt, fremlagde Jacob regnskabet. Selv om det er godt, at have lidt på kistebunden til dårlige tider, var man enige om, at efterlyse ideer til aktiviteter, Også selv om de koster penge.


Jacob og Jan var på valg. Og de blev begge genvalgt til bestyrelsen.


Mogens Dam og Kenneth Linch blev valgt til bestyrelses suppleanter.
Torben Pind blev genvalgt til revisor.
Finn Kruse blev genvalgt til revisor suppleant.


Der var ingen indkomne forslag.


I lyset af foreningens lille forbrug at penge, vedtoges et uændret kontigent på kr. 150.


Efter kontigent fastsættelsen var der foredrag om udgravningen på bakken på Bølshavnvej.
Jacob havde overtalt Michael Thorsen (der leder udgravningen) til at fortælle om hvad de har fundet, ind til nu. Foredraget var yderst interessant, og mindede lidt om en kriminalhistorie. Det er utroligt, hvad de kan få ud af en lille farve forskel i jorden. Vi må nok erkende, at Bølshavn var et vigtigere sted den gang, end det er i dag. For os der bor her er Bølshavn alligevel ”verdens navle”.


Torben Agerbæk opfordrede, formanden til at kontakte kommunen, for at de skal reparere bænken på den lille bakke ud mod kysten foran Torbens hus.


Der blev talt om P pladsen ved havnen, og det blev poienteret at bådene skal op bag Skansen. Igen udtryktes der utilfredshed med auto camperne, der camperer der på P pladsen om natten. Det har de åbenbart lov til pt.


Angående den grimme toiletbygning, fortalte referenten at Søren Tøgersen og ham selv, var ved at gå i gang med at udbedre taget. Men så kom de i tanke om, at hvis de gjorde det, ville det vare endnu længere før den blev fjernet af kommunen. Så det gider vi ikke.


Referenten havde tilfældigvis lavet en model at en ny toiletbygning. Og tilfældigvis havde han den med i bilen. Den blev så hentet og diskuteret. Formanden fortalte at der fandtes en pulje på kr.20.000 som var øremærket til igangsætning at et sådan projekt. Dog skal der søges inden 01.01.22 og der skal vedlægges en ide beskrivelse eller lignende. Allan (referenten) prøver at få en bekendt til at lave ”idekataloget”.


Herefter sluttede generalforsamlingen med kaffe og blødt brød. Og selvfølgelig med god Bølshavn sladder.

Jeg håber ikke jeg har udeladt eller glemt for meget.
Glædelig ”jul” fra Allan Ploug

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig: Formand Jacob