Referat 2017

Referat af generalforsamling afholdt 2017
1 . Valg af dirigent
Valgt blev Jens Møller Jensen

2 . Formandens beretning
Formanden jacob Jensen aflagde en yderst detaljeret beretning som kan læses her på hjemmesiden. Beretningen blev enstemmigt godkendt med applaus.

3 . Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af Henning og godkendt uden bemærkninger. 

4 . Valg til bestyrelsen

På valg er: Jakob Jensen og Jan Hansen
Jan Hansen og Jacob Jensen blev genvalgt.

5 . Valg af 2 suppleanter
Mogens Dam  og Stig Fjording valgtes til supleanter. 

6 . Valg af revisor
Torben Pind. 

7 . Valg af revisor suppleant
Finn Kruse

8 . Indkomne forslag fra medlemmerne
Der er rettidigt modtaget et forslag om flagregler. Forslagsstiller er formanden. – Disse blev enstemmigt vedtaget.
De gældende flagregler kan
 ses her

(forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen)
9. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fortsætter uændret.

10. Eventuelt
Vebeke Møller Jensen fortalte om Bølshavn og Bølshavns beboere i gamle dage (dvs. fra 1950-1970) set med Vibekes barndomsøjne. Fortællingen var yderst vedkommende og interessant. (ros til Vibeke)

Bente (og Michael) tilbød at lave underholdning for børn til havnefesten.
Tilbudet modtog generalforsamlingen med tak.

Det blev påtalt, at der stadig er nogle der camperer på havnen. Dette er ikke tillagt. Bestyrelsen ser på en løsning.

Formanden efterlyser gode ideer, som kan glæde beboerne i Bølshavn, også set i lyset af foreningens “lysende” økonomi.

Der deltog ca. 40 personer i generalforsamlingen.