2023 Beretning

Præsentation:


Endnu et år er gået. Det er glædeligt at se at så mange møder op til vores
generalforsamling.


Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig på følgende
måde:
Formand: Jakob Jensen
Sekretær: Allan Ploug
kasserer: Henning Langkjær
Medlems tal: 92


Arrangementer:


Juletræ:
Vores første arrangement efter generalforsamlingen var første Søndag i advent
hvor vi tændte juletræet på havnen. Der var mødt ca 30 personer op til en
hyggelig time med gode naboer og fint vejr. Der blev spist æbleskiver og
drukket gløgg og sunget.


Strandrensning:
6 Maj . Skulle vi have holdt strandrensning, på grund af dårligt vejr måtte vi
aflyse .


Havneoprydning:
20 Maj ryddede vi op på havnen. Der var mødt mange og der blev klippet græs
og ryddet op. Det var fint vejr og der blev slået græs og bænkene blev malet.
Traditionen tro indkøbte Øllgård , røgede sild og fiskefrikadeller samt øl og
snaps m.m. som blev indtaget efter arbejdets udførelse. En rigtig hyggelig dag.


Sct Hans:
Det var en fin sommer aften. Men på grund af afbrændingsforbud måtte vi ikke
brænde bål. Men vi holdt Sct. Hans aften alligevel og ca. 50 personer var mødt
op. Vi gik med flag gennem byen og sluttede af på parkeringspladsen og så
blev midsommervisen sunget. Fin aften hvor folk hyggede sig med kaffe, kage,
øl og vin


Sommerfest:
29 Juli afholdt vi den årlige havnefest. Fredag aften var der som sædvanligt
mødt mange hjælpere op og vi fik hurtigt sat teltet op. Tak til alle der trofast
møder op hvert år og hjælper til med at både rejse og nedtage teltet.
Om aftenen var vi ca. 185 deltagere i festen og der var god gang i festen med
grillning.
Kl. 8.00 spillede Valentinos op til dans og det blev en festlig aften hvor snakken
og ikke mindst dansen gik. Dagen efter startede vi kl. 10.00 med at pakke telt
ned og var færdige på under 2 timer.


11 August kl. 17.00 holdt vi fiskekonkurrence. Regler var at man måtte fange
alt men torsk skulle sættes ud igen. Så alle havde tommestok og mobiltelefon
med ud og kunne så tage et billede af fangsten , som skulle danne grundlag for
hvem der havde fanget den største torsk.
Der blev fisket i 2 timer. .
Da alle var kommet i land, blev årets torsk kåret. Søren Thøgersen fangede den
største torsk og fik titlen som årets torsk, som indebærer ret og pligt til at gå
med torsken i kasketten når man færdes på havnen. Der blev fanget flere
fiskearter og der blev uddelt præmier til vinderne. Tak til Torben for sponsering
af vin og tak til og Granhøj for sponsorering af præmier


Havnen:
Morten, Mogens og undertegnede har været til møde med havnegruppen
5/10-2023.
Vi fik en generel orientering omkring de kommunale havne på Bornholm. Det
meste af denne orientering havde ikke nogen interesse for os. .
Havnene har en stram økonomi, og der vil fremover blive prioriteret hårdt.
Vores partnerskabsaftale som vi havde med BRK er blevet opsagt i maj måned.
Denne aftale betød at de penge vi betalte, blev øremærket til Bølshavn og at vi
havde mulighed for at spare op år for år hvis pengene ikke var brugt.
Kommunes jurister er kommet frem til at det ikke var lovligt
Så nu ryger penge i den store tomme kommunekasse og der skal fremover
kæmpes mere for sagerne hvis der er noget der skal laves på havnen.
Vi har fået rednings stiger lige som de andre havne på Bornholm.
Vi har fået ny fjernbetjening til spillet og de 2 riste på molen er blevet udskiftet
med nogle af rustfrit stål.
Vi påpegede problemer med forkastningen på vest siden igen, hvor der under
storme skyller havet en masse småsten ned på støbningen på molen. Ligeledes
påpegede vi problemet på østsiden ved parkeringspladsen, hvor havet æder sig
ind. Men nu går der kommune i det, for disse arealer hører under kommunens
landskabsfolk. Det er fredet strand område , og man kan ikke ændre
forkastningen , for så skal kystdirektoratet høres, plus flere ting som ikke
kunne lade sig gøre. De pustede sig noget op, og erklærede at dette havde
havnegruppen ikke noget med at gøre , derfor skulle vi kontakte det grønne
område.
Jakob bad om at få et luftfoto af havnen op på vægen og bad om at få slået fast
om hvem der stod for forkastningen.
Det viste sig så at det var havnens område. Så fik piben en anden lyd, og
resultatet var at når det gjaldt om at tilføje ekstra sten til den eksisterende
forkastning , kunne det godt lade sig gøre uden indblanding fra
kystdirektoratet. Så det blev aftalt at driftskoordinater Aron Kjøller Hansen skal
tage sig af opgaven


Toiletbygningen:
Vi har i mange år haft et ønske om at gøre noget ved toiletbygningen.
Vi har haft Stenbergs tegnestue til at lave et skitseforslag til en ny
toiletbygning.
Allan og Mogens fra Stenberg og jeg har været til møde med kommunens
Ejendomsservice
Det var for at vise vores projekt og for at få en tilkendegivelse om det var
håbløst at arbejde videre med. Vi påpegede at den gamle bygning, var
saneringsmoden og derfor ville BRK få udgifter på bygningen.
Man havde ingen penge at gøre godt med, og for øvrigt var man ikke forpligtet
til at have et toilet på stedet, så man kunne bare lukke det.
Man opfordrede os til at arbejde videre med sagen, og mente at det godt
kunne lade sig gøre at få de forskellige tilladelser der skulle til for at bygge.
Ligeledes blev vi opfordret til at indsende vores projekt til BRK i Januar 24 ,
således at det kunne komme med som et forslag i det nye budget.
Det er et fint projekt der er lavet og det er estimeret til at koste ca. 3 mill.
Vi har nu lavet et ansøgnings brev til fonde for at finde penge til projektet.
Her beskriver vi hvad vi ønsker, hvad aktiviteter der er i Borgerforeningen og
hvem der bruger området.
Fonde som vi vil ansøge:
Lokale og anlægsfonden under puljer; https://loa-fonden.dk/realiser-ditprojekt/puljeprojekter/
Nordea fonden: https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/liv-i-det-lokale
Nordea fonden: https://nordeafonden.dk/det-stoetter-vi/det-har-vistoettet/her-bor-vi-puljen
Realdania: https://realdania.dk/saadan-stoetter-vi/foreningsstrategi
A.P. Møller fonden: https://www.apmollerfonde.dk/
Sparekassen Bornholms Fond: Sparekassen Bornholms Fond (sbfonden.dk)
Brd. Larsens Fond: Larsenslegat.dk | Brødrene E., S. & A. Larsens Legat
Bornholms Brandforsikring: Vi støtter lokalt | Bornholms Brandforsikring A/S
(bornbrand.dk) Ansøg om støtte | Bornholms Brandforsikring A/S
(bornbrand.dk)


Som det fremgår af regnskabet har vi brugt nogle penge til at lave projektet.
Vi får muligvis brug for at bruge flere penge i forbindelse med ansøgninger til
nogle af fondene. Derfor er der under indkomne forslag 2 punkter på
dagsorden:

Forslag 1:
Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre
med forslaget.
Forslag 2:
Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at bruge yderligere
op til Kr. 30.000,- på rådgivning/konsulent hjælp i forbindelse med at
fremskaffe midler/finansiering og hjælp til henvendelse til myndigheder m.m.
til etablering af ny toilet/fælles bygning på havnen.
Vi har brug for professionel hjælp til dette projekt, hvis vi skal komme videre.
Vi forsøger også at få hjælp til finansiering af de midler vi har brugt indtil nu.
Vi vil ufortrødent kæmpe videre for dette projekt.


Trafik:
Der har siden november måned 2021 været kontakt til politiet ,
vejmyndigheden og Bat vedr. for høj hastighed gennem Bølshavn.
Der er enighed om, at der skal mere radikale foranstaltninger til, for at ændre
på bilisternes fart mønster og der blev drøftet muligheden for etablering af
vejchikaner.
Overordnet set er vejchikaner den mest effektive foranstaltning for
dæmpning af hastigheden, men den bidrager også til nye farlige situationer,
når bilisterne skal ”afgøre” hvem der skal holde tilbage for den modkørende.
Lars laver et oplæg til placering af chikaner, og vejmyndighed drøfter det
efterfølgende med politiet.
Såfremt politiet accepterer forslaget, vil vejmyndighed indhente priser på
etablering af, ikke permanente vejchikaner med henblik på en
forsøgsordning. Palle kunne oplyse at dette års budget er opbrugt og, at
anlægsaktiviteterne med trafiksikkerhed tillige er neddroslet i 2023.
Der stod vi sidste år til generalforsamlingen.
Efterfølgende er der sket følgende :
19/12/2022 fik vi en mail fra vejmyndigheden med følgende ordlyd:
Citat:.
Vejens udformning, som 2-1 vej, har ikke haft den ønskede effekt på
trafikanternes hastighed, som i gennemsnit kører (baseret på vedhæftede
målinger) 41 km/t, mens 85% kører under 48 km/t.
Uhelds frekvensen bevirker ikke, at der er grundlag for yderligere
sikkerhedsmæssige trafikale tiltag.
Beslutning.
Det er Vejmyndighed og Politiets vurdering, at hastighedsgrænsen ud fra
ovenstående data bør tilbageføres til 50 km/t.
Den 1 Apr. blev skiltene pillet ned , jeg troede det var Aprilsnar, men det var
det ikke. Efterfølgende er foretaget nye målinger og de viser at hastigheden er
steget.
Under 40 km/t begrænsning kørte 120 bilister i døgnet over 50 km/t og nu
med 50 km/t begrænsning kører 145 bilister over 50 km/t.
Søren Ørnstrup har ført en utrættelig kamp med vejmyndigheden og politiet,
fået aktindsigt og holdt dem i gang hele tiden. De nye målinger der er foretaget
2 gange i år viser at hastigheden er øget markant. Brk havde lovet at vende
tilbage, hvilket de ikke har gjort.
Vi har nu en dialog i gang med formanden for udvalget Helle Munch Ravnborg
og hun er enig med os at det ikke er acceptabelt at vi ikke har fået nogle svar,
og det er heller ikke acceptabelt at der køres for stærkt.. Hun har taget punktet
op på et møde i udvalget 29/9-23, med henblik at få problemstillingen op som
et punkt på dagsordenen til næste udvalgsmøde.


Sidste nyt:
Den 19/10-23 fik vi følgende fra Helle Munk Raunborg:
Blot en lidt forsinket tilbagemelding. Jeg rejste problematikken med de
voldsomme overskridelser af fartgrænsen i Bølshavn på sidste Natur, miljø og
planudvalgsmøde og har fået lovning på en sag på et af de kommende
udvalgsmøder. Jeg forventer, at sagen vil blive behandlet i år i forbindelse
med stillingtagen til trafiksikkerhedsindsatser..
Hjemmeside:
Hvis der er nogen der har nogle billeder eller andet de vil have på
hjemmesiden kan i sende det på mail.
Vi vil informere om vores arrangementer på hjemmesiden og på mail samt
Facebook.,


Økonomi:
Som det kommer til af fremgå af regnskabs aflæggelsen senere, har vi stadig en
god økonomi, selvom vi i år får et underskud pga. at vi har brugt midler til
Tegnestuen.
Derfor vil vi gerne opfordre til forslag til arrangementer og evt. investeringer.
Det er godt at have lidt på kistebunden, hvis vi skulle gå hen og blive beskåret
yderligere i vores tilskud.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for arbejdet i det forløbende år. og ligeledes
en tak til medlemmerne for deres opbakning til vore arrangementer og hjælp
til diverse ting