Referat 2013

Listedhuset d. 19.10.13

Formand Jacob byder velkommen til de fremmødte. Herefter går man over til pkt. 1 på dagsordenen.

1: Valg af dirigent:

  • Karl Ilsøe vælges efter forslag fra bestyrelsen. Han konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig

indkaldt og derfor beslutningsdygtig, og ordet overgives til formanden.

2: Formandens beretning:

  •  Finn aflægger beretning. Den godkendes med applaus. Beretningen kan læses andetsteds på   hjemmesiden.

3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:

  • Kasserer Kirsten fremlægger regnskabet, der godkendes uden bemærkninger. Jytte Pind takker

bestyrelsen for , at de bruger penge.

4: Valg til bestyrelsen:

  • Jacob og Jan genvælges. Kirsten, Morten og Allan er ikke på valg.

5: Valg af 2 suppleanter:

  • Mogens genvælges. Jens Peter ønsker ikke genvalg. Henning Langkjær nyvælges.

6: Valg af revisor:

  • Teresa Due genvælges.

7: Valg af revisorsuppleant.

  • Stig Fjording genvælges.

8: Indkomne forslag.

  • Ingen.

9: Fastsættelse af kontingent.

  • Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves fra 100 kr. til 150kr./år.

10: Evt.:

  • Der var en del snak om Bølshavns nye vejanlæg. Finn har talt med myndighederne om bedre skiltning, og de vil se på det. Generelt blev der udtalt tilfredshed med den nye fine vej.

Birgit fortalte, at skolebørnene kalder det  ”lakridsvejen”.

Til generalforsamlingen var mødt ca. 36 personer med ca. 20 stemmer.

Refereant: Allan